Odsjek za proračun i financije

U Odsjeku za proračun i financije obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

  • izrada Proračuna Općine Omišalj, te njegovih izmjena i dopuna,
  • procjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za trogodišnje razdoblje,
  • izvješća o izvršenju proračuna u skladu s propisima,
  • vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava: analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine, analitičko knjigovodstvo financijske imovine i obveza,
  • knjiga blagajne, evidencija jamstava, knjiga izlaznih računa i obračuna potraživanja, knjiga ulaznih računa i obračuna obveza, obračun plaće i naknada,
  • vođenje odgovarajućeg upravnog postupka radi izdavanja poreznih rješenja, rješenja za spomeničku rentu, komunalnu naknadu,
  • izrada statističkih izvješća iz djelokruga rada Odsjeka,
  • evidencija i osiguranje imovine.

Voditeljica Odsjeka
Ana Cetina
Tel: +385 (0)51 661 970
E-mail: ana.cetina@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za proračunsko računovodstvo i financije
Antonija Ilijić
Tel: +385 (0)51 661 973
E-mail: antonija.ilijic@omisalj.hr

Viši stručni suradnik za obračun i naplatu općinskih prihoda
Marko Jedrlinić
Tel: +385 (0)51 661 977
E-mail: marko.jedrlinic@omisalj.hr

Referentica za računovodstvene poslove
Sandra Bilicki
Tel: +385 (0)51 661 973
E-mail: sandra.bilicki@omisalj.hr

Posljednje objave iz kategorije
Pročelnica Upravnog odjela.jpg

Pročelnica Upravnog odjela

Odsjek za proračun i financije.jpg

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.jpg

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove .jpg

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove