Socijalna skrb i zdravstvo

Korisnici socijalne skrbi Općine Omišalj ostvaruju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj
41/14, 3/20, 31/20, 17/21 i 24/21), prema uvjetima i kriterijima utvrđenih ovom Odlukom.

Uvjeti (kriteriji) za ostvarivanje prava:
Prava iz socijalne skrbi, ako Odlukom nije drugačije određeno, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) posebni uvjet.

Socijalni uvjet
Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako ostvaruje jedno od prava, i to:

 • pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,
 • pravo na osobnu invalidninu,
 • pravo na doplatak za pomoć i njegu,
  pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar rješenjem.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

 • samac do 2.500,00 kuna,
 • dvočlana obitelj do 3.100,00 kuna,
 • obitelj sa tri ili više članova do 1.400,00 kuna po članu.

Posebni uvjet ispunjavaju:

 • dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),
 • ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,
 • dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Prava iz socijalne skrbi:

 1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
 2. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,
 3. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovne škole,
 4. pravo na korištenje besplatnog javnog prijevoza za studente,
 5. pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda (pomoć u naravi),
 6. pravo na stalnu novčanu pomoć,
 7. pravo na pomoć učenicima srednjih škola i studentima,
 8. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
 9. pravo na pomoć u financiranju troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici i ustanovama socijalne skrbi,
 10. pomoć djeci s utvrđenim invaliditetom.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odnosi se na troškove najamnine, komunalne naknade, električne energije, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, i to: samac - u visini od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade odobrene rješenjem Centra za socijalnu skrb, odnosno kućanstvo - u visini od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade odobrene rješenjem Centra za socijalnu skrb za kućanstvo, razmjerno broju članova.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) posebni uvjet.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi može ostvariti Korisnik za učenika ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) uvjet korištenja doplatka za djecu,
d) posebni uvjet.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostvariti redoviti student ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) posebni uvjet.

Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda može ostvariti samac ili obitelj ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

 • socijalni uvjet,
 • uvjet prihoda.
  Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda sastoji se u mjesečnom iznosu pomoći u obliku novčanog bona u prodavaonici s kojom Općina ima zaključen ugovor, i to za:
 • samca 200,00 kn,
 • dvočlanu obitelj 250,00 kn,
 • obitelj sa tri ili više članova 300,00 kn.

Pravo na stalnu novčanu pomoć može ostvariti osoba:

 • starija od 65 godina,
 • potpuno nesposobna za rad,
 • čiji prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev ne prelazi iznos od 500,00 kuna za samca, 750,00 kn za dvočlanu obitelj i 1.200,00 kuna za tročlanu obitelj,
 • koja nije ostvarila uzdržavanje od osoba koje su je dužne izdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, odnosno ukoliko obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti pružati uzdržavanje,
 • koja to pravo ne može ostvariti temeljem rješenja Centra.

Pravo na pomoć učenicima srednjih škola i studentima mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija.
Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola ako u posljednjem razredu osnovne škole, odnosno u prethodnom razredu srednje škole imaju opći uspjeh najmanje 3,50.
Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti studenti prve godine studija s općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 3,50 ili redoviti studenti viših godina studija s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,00.
Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti, ako ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) posebni uvjet.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema, prijevoz i ukop pokojnika) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda.

Pravo na pomoć u financiranju troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici i ustanovama socijalne skrbi
Općinski načelnik može odobriti plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u psihijatrijskoj bolnici ili u ustanovi socijalne skrbi.
U psihijatrijsku bolnicu smještaju se osobe koje su kronični psihijatrijski bolesnici temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda tj. ukoliko nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, ali uz mogućnost da se Općina uknjiži na nekretnine u Korisnikovu vlasništvu. Isto vrijedi i za smještaj u ustanove socijalne skrbi (domove za starije).

Pomoć djeci s utvrđenim invaliditetom - ovo pravo odnosi se na djecu s utvrđenim invaliditetom I., II., III. i IV. stupnja i/ili kojoj je rješenjem Centra za socijalnu skrb priznato pravo na osobnu invalidninu, odnosno pravo na doplatak za pomoć i njegu.
Korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu od 600,00 do 1.000,00 kuna, ovisno o stupnju invaliditeta, kako slijedi:

 • djetetu s utvrđenim invaliditetom IV. stupnja, odnosno s priznatim pravom na osobnu invalidninu 1.000,00 kuna,
 • djetetu s utvrđenim invaliditetom III. stupnja, odnosno s priznatim pravom na doplatak za pomoć i njegu 800,00 kuna,
 • djetetu s utvrđenim invaliditetom II. stupnja, odnosno s priznatim pravom na doplatak za pomoć i njegu 700,00 kuna,
 • djetetu s utvrđenim invaliditetom I. stupnja 600,00 kuna.

OSTALI OBLICI POMOĆI

Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

 • ostvaruje hrvatski državljanin koji ima prebivalište u općini Omišalj najmanje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva.
 • ostvaruje korisnik čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj (za 2022. godinu - 2.838,90 kuna), te koji ima ugovorenu i aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva.
  Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja isplaćuje se u iznosu koji je sukladan visini godišnje premije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
  U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje prema propisima druge države te zaštitni dodatak.
  Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su utvrđeni za prethodnu godinu.