Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama.
Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje, u usmenom ili pisanom obliku na obrascu koji se nalazi u privitku, putem e-maila ili poštom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rok se može produžiti u uvjetima propisanim Zakonom.
Na isti način podnosi se i zahtjev za ispravkom odnosno dopunom informacije.
Naknada za pristup informacijama
Općina Omišalj ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koji se naplaćuju prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 12/14 i 15/14).
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

  1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
  3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
  4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
  5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
  6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
  7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
  8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
  9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.
Korisnik prava na informaciju dužan je unaprijed u cijelosti uplatiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troška dostave u roku od 8 dana, na žiro račun Općine Omišalj.
Ako korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi utvrđeni mu iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Službenik za informiranje
Maja Mahulja, dipl.oec
Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj
E-mail: maja.mahulja@omisalj.hr
Tel. 051/661-970
Fax. 051/661-982

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama.docx

Obrazac - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.docx

Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.docx