Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21).

Općinsko vijeće ima 13 članova, koji su na lokalnim izborima provedenim u svibnju 2021. godine izabrani za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Djelokrug rada Općinskog vijeća:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • usvaja godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Upravnog odjela Općine,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
  donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Posljednje objave iz kategorije
Općinsko vijeće.jpg

Općinsko vijeće

Općinski vijećnici.jpg

Općinski vijećnici

Sjednice Općinskog Vijeća.jpg

Sjednice Općinskog Vijeća

Javnost rada.jpg

Javnost rada