Općinska načelnica

Na lokalnim izborima provedenim u svibnju 2021. godine, za načelnicu Općine Omišalj izabrana je Mirela Ahmetović.

Načelnica zastupa Općinu te je nositelj izvršne vlasti

Privremeni zamjenik načelnice je Mauro Justić, koji načelnicu zamjenjuje ako za vrijeme trajanja mandata nastupe okolnosti zbog kojih je onemogućena obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine Omišalj, odluke o izvršenju proračuna, te godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Omišalj u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine Omišalj u skladu sa zakonom, Statutom i
  drugim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine Omišalj,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Omišalj,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • donosi pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Upravnog odjela Općine Omišalj, s kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinom provođenja ocjenjivanja,
 • donosi i druge opće akte koji se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • donosi odluku o osnivanju te odluku o imenovanju i razrješenju članova Savjeta Općinskog načelnika,
 • imenuje i razrješava pročelnika Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine Omišalj u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Omišalj, trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Omišalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje plan prijma u službu Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja zavodu za prostorno uređenje velikog grada,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Omišalj,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine Omišalj i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje Upravnog odjela Općine Omišalj u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Omišalj,
 • nadzire rad Upravnog odjela Općine Omišalj u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
  odlučuje o pokroviteljstvu,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Izvješća o radu

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine.docx

Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za 2021. godinu.docx