Naslovna » Upravni odjel Općine Omišalj

Upravni odjel Općine Omišalj


Osnovne informacije

Upravnim odjelom, sukladno Zakonu i Odluci o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj, upravlja pročelnik. Upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela obavljaju službenici i namještenici. Službenike i namještenike bira pročelnik Upravnog odjela sukladno Zakonu.

Odsjecima unutar Upravnog odjela upravljaju voditelji odsjeka. Voditelje bira pročelnik Upravnog odjela na temelju javnog natječaja. Voditelji odsjeka odgovorni su za rad odsjeka pročelniku Upravnog odjela.

U Upravnom odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

 • 1. Odsjek za proračun i financije
 • 2. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 • 3. Odsjek za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport.

Popis djelatnika

Pročelnik Upravnog odjela: Maja Mahulja
Tel: 051 661 970
Fax: 051 661 982
E-mail: maja.mahulja@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove: Valentina Marohnić
Tel: 051 661 971
Fax: 051 661 982
E-mail: valentina.marohnic@omisalj.hr

Viša referentica za socijalnu skrb: Marija Kovačević
Tel: 051 661 978
Fax: 051 661 982
E-mail: marija.kovacevic@omisalj.hr

Administrativna referentica: Mirela Đunđek
Tel: 051 661 970
Fax: 051 661 982
E-mail: mirela.dundek@omisalj.hr

1. Odsjek za proračun i financije

Osnovne informacije

U Odsjeku za proračun i financije obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

 • - izrada godišnjeg proračuna te izmjene i dopune proračuna,
 • - procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za trogodišnje razdoblje,
 • - izvješća o izvršenju proračuna u skladu s propisima,
 • - vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava: analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine, analitičko knjigovodstvo financijske imovine i obveza,
 • - knjiga blagajne, evidencija jamstava, knjiga izlaznih računa i obračuna potraživanja, knjiga ulaznih računa i obračuna obveza, obračun plaće i naknada,
 • - izrada statističkih izvješća iz djelokruga rada Odsjeka,
 • - evidencija osiguranja imovine.

Popis djelatnika

Voditeljica Odsjeka: Dragica Marohnić
Tel: 051 661 970
Fax: 051 661 982
E-mail: dragica.marohnic@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za proračun i financije: Ana Cetina
Tel: 051 661 973
Fax: 051 661 982
E-mail:ana.cetina@omisalj.hr

Viši stručni suradnik za proračun i financije: Marko Jedrlinić
Tel: 051 661 973
Fax: 051 661 982
E-mail: marko.jederlinic@omisalj.hr

Referentica za računovodstvene poslove: Sandra Bilicki
Tel: 051 661 973
Fax: 051 661 982
E-mail: sandra.bilicki@omisalj.hr

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Osnovne informacije

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i poduzetništvo obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

1. poslovi iz oblasti komunalnog gospodarstva koji su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu stavljeni u nadležnost Općine, a naročito:

 • - izrada nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture odnosno programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izvršavanje i nadziranje provođenja tih programa
 • - vođenje odgovarajućeg upravnog postupka radi utvrđivanja visine komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za priključenje građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, zatim gospodarenja javnim površinama,
 • - provođenje komunalnog reda
 • - izrada nacrta odgovarajućih akata u postupku davanja koncesije za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti,

2. poslovi iz oblasti gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine: priprema natječaja, izrada prijedloga odgovarajućih ugovora, zakup poslovnog prostora,

3. poslovi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša koji su temeljem Zakona o prostornom uređenju i drugih propisa stavljeni u nadležnost Općine, a naročito:
 • - izrada izvješća i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine,
 • - priprema potrebnih materijala i provođenje postupka do donošenja određenih prostornih planova i dokumenata putem mjerodavnih organa Općine.

4. poslovi iz oblasti poduzetništva i to poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa.

Popis djelatnika

Voditeljica Odsjeka: Nataša Domišljanović
Tel: 051 661 970
Fax: 051 661 982
E-mail: natasa.domisljanovic@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo: Milica Alajbeg
Tel: 051 661 976
Fax: 051 661 982
E-mail: milica.alajbeg@omisalj.hr

Viša referentica za komunalno-pravne poslove: Mirjana Janković
Tel: 051 661 979
Fax: 051 661 982
E-mail:mirjana.jankovic@omisalj.hr

Komunalni redar: Ivan Šamanić
Tel: 051 661 984
Fax: 051 661 982
E-mail: ivan.samanic@omisalj.hr

Prometni redar: Ivan Žuvić
Tel: 051 661 977
Fax: 051 661 982
E-mail:ivan.zuvic@omisalj.hr

3. Odsjek za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport

Osnovne informacije

U Odsjeku za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi:

1. poslovi iz oblasti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja: praćenje rada dječjih vrtića i osnove škole na području općine Omišalj,

2. poslovi iz oblasti kulture: suradnja s Centrom za kulturu, praćenje rada udruga iz te oblasti, praćenje realizacije programa istraživanja, zaštite i prezentacije kulturne baštine

3. poslovi iz oblasti informiranja: sudjelovanje u izdavanju općinskog glasila i ostalih brošura koje financira Općina, ažuriranje i dopuna općinskih WEB stranica,

4. poslovi iz oblasti sporta: sudjelovanje u organizaciji sportskih priredbi i praćenje rada sportskih udruga te gospodarenje sportskim objektima.

Popis djelatnika

Voditelj Odsjeka: Damir Jakovčić
Tel: 051 661 975
Fax: 051 661 982
E-mail: damir.jakovcic@omisalj.hr

Kalendar događanja
travanj, 2014
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30