Naslovna » Natječaj za prodaju građevinskog...

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09), članka 34. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09) i zaključka Općinskog vijeća od 15. rujna 2011.g. i 26. siječnja 2012.g., Općina Omišalj objavljuje


NATJEČAJ
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ

Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj:

1. za stambenu namjenu, u ulici Veli kijec u Omišlju, i to:

1.1. građevinska parcela površine 675 m², k.č.996, k.o. Omišalj,
1.2. građevinska parcela površine 687 m², k.č.997, k.o. Omišalj,

po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 524,06 kn/m².

2. za gospodarsku (pretežno zanatsku) namjenu unutar Servisno-uslužne zone Pušća u Omišlju,
    i to dio z.č. 1379/183 k.o. Omišalj, površine 371 m²

po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 234,43 kn/m².

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv, adresu i OIB ponuditelja,
- točnu oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda,
- iznos ponuđene cijene u kunama,
- dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili izvod iz sudskog registra za pravne osobe.
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 2% od početne prodajne cijene za pojedinu parcelu, koja se uplaćuje na žiro račun Općine Omišalj broj 2340009-1830100009, svrha uplate: jamčevina za kupnju zemljišta, poziv na broj: 68 7757 OIB,
- potvrdu Upravnog odjela Općine Omišalj o podmirenim obvezama prema Općini Omišalj,
- broj žiro-računa ili tekućeg računa ponuditelja za povrat jamčevine.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta natječaja ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu za nekretninu.
Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Omišalj u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru, a ako u navedenom roku ne zaključi ugovor smatrat će se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.
Odabrani ponuditelj obvezan je platiti kupoprodajnu cijenu odmah po sklapanju ugovora.
Odabrani ponuditelj snosit će troškove objave natječaja.
Prodavatelj zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti natječaj u cjelosti ili djelomično ne navodeći razloge.
Jamčevina ponuditelja čija ponuda ne bude prihvaćena, vraća se najkasnije u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća i uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
Ponuda s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za prodaju zemljišta – ne otvaraj“, najkasnije do 13. veljače 2012. godine do 10,00 sati bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 13. veljače 2012.godine u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Sve informacije mogu se dobiti radnim danom od 09,00 do 15,00 sati na tel: 051/661-970.

Kalendar događanja
travanj, 2014
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30